ponedeljak, februar 19, 2018
   
Text Size

Novi COSME javni poziv

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog COSME javnog poziva uključuju: 
- Podršku i jačanje međusektorske saradnje u okviru međunarodnih konzorcijuma u kojima su članovi relevantne organizacije (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, centri za razvoj i druge organizacije od značaja za podršku razvoju poslovanja) i
- Poslovnu podršku inovativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u cilju rasta i razvoja njihovog poslovanja.

Kome je namenjen: Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima:
- Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP,
- Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
- Profitne organizacije.
Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: EUR 2.600.000 koji će biti realizovan u skladu sa gore navedenim temama:
TEMA 1: EUR 1.600.000 & TEMA 2: EUR 1.000.000

Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: EUR 1.6 miliona za Temu 1 i EUR 1 milion za Temu dva. Očekuje se da Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME finansira dva projekta (po jedan za svaku temu).
Vrsta javnog poziva: Grant
Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta.

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner